Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dost Vertalers, en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij Dost Vertalers met de toepassing daarvan heeft ingestemd. Voor zover uit de bewoordingen van de volgende artikelen niet blijkt dat de bepalingen specifiek betrekking hebben op vertaalwerkzaamheden, wordt onder 'vertaler' tevens verstaan 'tolk'.

 

Artikel 1 - offertes, totstandkoming van een overeenkomst

1.1     Offertes hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening.

1.2     De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Dost Vertalers of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van Dost Vertalers van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien Dost Vertalers voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien kan Dost Vertalers echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.

1.3     Dost Vertalers mag als zijn/haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Dost Vertalers heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Dost Vertalers zijn verstrekt.

 

Artikel 2 - Wijziging/ Intrekking van opdrachten

2.1     Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht,is Dost Vertalers gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

2.2     Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Dost Vertalers stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

2.3     Indien Dost Vertalers voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Art. 3: Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

3.1     Dost Vertalers is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

3.2     Dost Vertalers zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Dost Vertalers zal zijn/haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Dost Vertalers is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn/ haar medewerkers indien hij/zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

3.3     Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Dost Vertalers het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Dost Vertalers zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

3.4     Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek van Dost Vertalers inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 - Termijn en tijdstip van levering

4.1     De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dost Vertalers is gehouden om, zodra hem/haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

4.2     Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Dost Vertalers is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4.3     De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem, e.d.

4.4     Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd

 

Artikel 5 - Honorarium en betaling

5.1   Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Dost Vertalers kan tevens naast zijn/haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5.2   Voor het bepalen van het aantal woorden met betrekking tot vertalingen naar en vanuit het Turks wordt altijd uitgegaan van de Nederlandse tekst.

5.3   Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

5.4   Declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

5.5   Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste NLG 5.000,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van NLG 150,-

 

Artikel 6 - Reclames en Geschillen

6.1   De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Dost Vertalers kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Dost Vertalers te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

6.2   Indien de klacht gegrond is, zal Dost Vertalers het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Dost Vertalers redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

6.3   Indien opdrachtgever en vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan een daartoe gerechtigd geschillencommissie.

6.4   Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid; vrijwaring

7.1   Dost Vertalers is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Dost Vertalers toerekenbare tekortkoming. Dost Vertalers is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW. van de desbetreffende opdracht.

7.2   Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Dost Vertalers van iedere aansprakelijkheid.

7.3   De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.4   Dost Vertalers is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Dost Vertalers is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

7.5 De opdrachtgever is verplicht Dost Vertalers te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Dost Vertalers bestaat.

 

Artikel 8 - Ontbinding

8.1   Dost Vertalers is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting, tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

 

8.2   Indien Dost Vertalers door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Dost Vertalers geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 9 - Auteursrechten

9.1   Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Dost Vertalers het auteursrecht op door Dost Vertalers vervaardigde vertalingen en andere teksten.

9.2   De opdrachtgever vrijwaart Dost Vertalers tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht

10.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Dost Vertalers is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 11 - Deponering en inschrijving

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken op 23/ 08 / 2000.

11.2 Dost Vertalers is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30166358

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd d.d. 23 / 08 / 2000, onder nummer GV 6415

 

Drs. Elvan Battaloğlu,

Dost Vertalers

Contact

Dost Vertalers

Bezoekadres:
Lindelaan 15
4214DK Vuren

T: 06 55 16 04 84
F: 084 830 09 74
E: info@dostvertalers.nl